Úvod > Aktivity > Darovacie podmienky

Darovacie podmienky na podporu buddhistického centra v Bratislave

  1. Platca (darca) úhradou finančnej čiastky na účet č. SK03 1100 0000 0026 2072 6856 (prevodom na účet, alebo prostredníctvom platobnej brány) poskytuje občianskemu združeniu Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty – Karma Kagjü (ďalej len SBDC), so sídlom Bakošova 20, 841 03 Bratislava 47, dar za účelom finančnej podpory buddhistického centra v Bratislave na adrese Kyjevská 9, 831 02 Bratislava 3.
  2. Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma a zaväzuje sa použiť dar výlučne na vyššie uvedený účel.
  3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto darovaciu zmluvu uzavreli slobodne a vážne, sú spôsobilí na právne úkony, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
  4. Ak sa nedohodne darca s občianskym združením SBDC inak, dochádza k uzavretiu darovacej zmluvy medzi darcom a SBDC, ktorej predmetom je poskytnutie daru, okamihom prijatia platby na účet obdarovaného.
  5. V ostatnom platia ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov o darovacej zmluve.
  6. Odoslaním formulára na poskytnutie daru darca súhlasí so spracovaním vyplnených dát v rámci účtovnej evidencie. Údaje nebudú použité na iné účely ani poskytnuté tretím stranám.


Buddha